PROVOZNÍ ŘÁD – všeobecné smluvní podmínky

Provozovatel:

Půjčovna plavidel s.r.o., IČ0 2209543 se sídlem Růžová 3953, 276 01 Mělník

Půjčovna je situována na vodním toku Labe v přístavu Mělník, levá strana u vjezdu do 2. přístavního bazénu.

tel:    777 293 593, e-mail: odehnalb@seznam.cz, www.pujcovna-plavidel.cz

Provozní doba:     od 1.4 do 30.10

Důležitá telefonní čísla:

  • lékařská pohotovost (služba): 155
  • policie ČR: 158
  • městská policie: 156
  • hasiči: 150
  • jednotné tísňové voláni: 112
  • Státní plavební správa, pobočka Praha : 606 690 011
  • Státní plavební správa, pobočka Děčín : 606 690 012
  • Státní plavební správa – nehody: 840 111 254
  • Povodí Vltavy: mimořádné události …….. 724 067 719
  • Povodí Labe: 495 088 730

l. Úvodní ustanovení – Smluvní podmínky společnosti Půjčovna plavidel s.r.o., Růžová 3953, 276 01 Mělník, IČ 2209543 (dále jen pronajímatel) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem a zákazníkem, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky. Nájemce je povinen dodržovat platné právní předpisy. Nájemce je povinen dodržovat „Provozní řád“, stejně jako další smluvní ujednání. Je povinen respektovat pokyny a příkazy pronajímatele, jejího zástupce a zaměstnanců.

S vypůjčenými plavidly se lze pohybovat po Vltavě mezi ř. km 0,0 (Soutok Labe / Vltava) a ř. km 239,0 (České Budějovice) a po Labi mezi ř. km 768 (Ústí nad Labem – Střekov) a ř. km 949,0 (Přelouč – Labské Hrčáky) 

lI. Vztah mezi nájemcem a pronajímatelem –  Rezervace plavidla vznikne po bezhotovostní platbě na základě objednávkového listu automaticky generovaného při on-line objednávce v rezervačním formuláři na webových stránkách www.půjcovna-plavidel.cz. Tato úhrada činí 50 % předpokládané výše nájemného. Vznikne-li smluvní vztah mezi pronajímatelem a zákazníkem ve lhůtě kratší než 30 dnů před prvním dnem začátku plnění objednané služby, je zákazník povinen uhradit 100 % stanovené ceny služby ihned při vzniku smluvního vztahu, nebo do doby splatnosti vystaveného dokladu. Neučiní-li tak, stává se smlouva (objednávka) neplatnou a objednaná služba je stornována. Doplatek je nutno uhradit na základě faktury, nejpozději 30 dnů před prvním dnem pronájmu. Poskytované slevy (včasný pronájem, opakovaný pronájem …) bude zohledněn v této faktuře. Nájemní vztah je detailně upraven nájemní smlouvou. V případě, že je v nájemní smlouvě sjednáno něco jiného, než je uvedeno v tomto Provozním řádu, má přednost smluvní ujednání.   Předání plavidla nájemci proběhne v přístavišti pronajímatele ( Mělník – křižovatka Přístavní – Loděnická). Předání plavidla, datum, čas a místo vrácení plavidla bude zapsáno v předávacím protokolu.

Týden (6 dnů) – doba pronájmu plavidla od neděle 18,00 hod. do neděle 15,00 hod.

Mini – týden (4 dny) – doba pronájmu plavidla od neděle 18,00 hod. do čtvrtka 15,00 hod.

Víkend (3 dny) – doba pronájmu plavidla od čtvrtka 18,00 hod. do neděle 15,00 hod.

Pokud nájemce bez předchozího oznámení nepřevezme plavidlo ani po uplynutí 24 hodin od dohodnutého času, půjčovna je oprávněna vypovědět s okamžitou platností smlouvu a nájemce nemá nárok na vrácení již uhrazeného nájemného. Nájemce má právo loď nepřevzít z důvodu nefunkčnosti plavidla, chybějícího vybavení nebo nečistoty. Pronajímatel se zavazuje nájemci předat technicky bezchybné a kompletně vybavené plavidlo s plnými nádržemi vody a pohonných hmot, čisté a připravené k plavbě. Nájemce se při předání plavidla zavazuje přezkoumat a pečlivě ověřit celkový stav plavidla a vybavení, zkontrolovat stav inventáře podle předávacího protokolu. Případné námitky je možné podat pouze před převzetím plavidla.   Případné skryté vady a nedostatky plavidla, jeho příslušenství a vybavení, které pronajímateli nemohly být známy při předání plavidla, stejně tak veškeré závady, poškození a nedostatky, které vzniknou po předání plavidla nájemci, nejsou důvodem ke snížení ceny pronájmu.  Závěrečný úklid provede zákazník (nájemce) a to tak včas a řádně, aby loď mohla být předaná zpět pronajímateli v předávací hodinu uvedenou v příslušné smlouvě o pronájmu rekreačního plavidla čistá a uklizená. Pokud zákazník (nájemce) uhradil závěrečný úklid, ceny jsou uvedeny na webu – www.pujcovna-plavidel.cz, provádí ho pracovníci půjčovny. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli všechny škody, závady či nedostatky, k nimž během doby pronájmu došlo nebo mohlo dojít. Pokud škoda nebo závada vznikla na podvodní části plavidla nebo se dá předpokládat, že taková škoda či závada vznikla, je potřeba provést detailní prohlídku plavidla. O způsobu, kterým se provede prohlídka, rozhoduje pronajímatel a náklady na tuto prohlídku nese nájemce.

Ill. Stornovací podmínky –

31 – 180 dní před začátkem pronájmu 10% z celkové ceny pronájmu

8 – 30 dnů před začátkem pronájmu 50% z celkové ceny pronájmu

7 a méně dnů před začátkem pronájmu 100% z celkové ceny pronájmu

Pro určení výše poplatku je určující datum, .V případě zastavení plavby na vodní cestě (limitní průtoky, povodňové stavy, havárie, živelná neštěstí, teroristické útoky apod.) nebo v případě závažné poruchy lodě má pronajímatel právo zrušit objednaný pronájem plavidla. Učiní tak bez zbytečného odkladu ihned po vzniku důvodu zrušení pronájmu. Klient má v těchto případech nárok na vrácení 100% uhrazeného nájemného, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od oznámení storna pronajímatelem. Storno pronájmu dopravního prostředku – lodě – ze strany pronajímatele, však nezakládá nárok na další kompenzace nad rámec uhrazeného nájemného, tzn. nelze uplatňovat náhradu škod za dopravu do přístavu, psychické újmy za nerealizovaný pronájem, náklady na ubytování apod., a to ani v případě, kdy ke zrušení pronájmu došlo v den, kdy měl pronájem započít.  V případě výpovědi, zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy, je nájemce povinen učinit písemně nebo potvrzeným e- mailem. Jiné formy výpovědi, zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy nájemcem jsou neplatné.  Pronajímatel může od smlouvy s nájemcem odstoupit nebo tuto vypovědět s okamžitou platností v případě, kdy se nájemce, či posádka plavidla chovají v době jeho pronájmu v rozporu s Provozním řádem, s Půjčovním řádem, s pravidly plavebního provozu nebo s platnými právními předpisy. Nájemce je povinen v takovém případě okamžitě vrátit najaté plavidlo. Pronajímatel má právo předmětné plavidlo odebrat.

lV. Kauce – Před převzetím plavidla je nájemce povinen složit pronajímateli kauci. Tato může být použitá na úhradu jakékoliv pohledávky (včetně škod či újmy) pronajímatele za nájemcem nebo na úhradu škod způsobených nájemcem nebo posádkou plavidla v době, kdy byla nájemcem pronajata třetím osobám. Kauce se vrací nájemci zpět poté, co je plavidlo řádně vráceno v dohodnutém čase, na sjednaném místě, nepoškozené včetně všech doplňků, vybavení a dokumentů a za podmínky, že za nájemcem neexistují žádné pohledávky, které souvisejí s pronájmem předmětného plavidla. Pronajímatel si může část nebo celou kauci ponechat v případě, kdy jsou již známy uplatnitelné nároky třetích stran, které vznikly v souvislosti s jednáním nájemce. V případě poškození plavidla (popřípadě ztráty některých jeho dílů) hradí nájemce veškerou škodu a náklady. Pronajímatel si může ponechat část kauce ve výši odpovídající hodnoty. Pronajímatel si může ponechat část kauce ve výši odpovídající ušlému zisku.

Nájemce může převzít předmětné plavidlo pouze v případě, že uhradí řádné nájemné a složí současně v plné výši kauci. Neuhradí-li nájemce tuto zálohu ve lhůtě ujednané, není pronajímatel jeho objednávkou dále vázán. ke kterému byla výpověď, odstoupení od smlouvy či zrušení objednávky pronajímateli skutečně doručeno

V. Pojištění – Vzniklé škody či újmu, popř. i náklady, které nejsou kryty pojistným plněním, hradí nájemce. Za škody způsobené na plavidle odpovídá nájemce pronajímateli v plném rozsahu. Pronajímatel neodpovídá za škody, které vznikly nájemci v době, kdy měl předmětné plavidlo v držení, a které jsou přímým následkem hrubého porušení povinností ze strany nájemce.

Vl. Ztráta majetku – Reklamaci je nutno uplatnit neprodleně, nejpozději při vrácení plavidla zpět pronajímateli. Reklamace se uplatňuje písemně a je třeba přiložit potřebnou dokumentaci. Z reklamace musí být jasný důvod, kdo je reklamující a musí být podepsaná nájemcem. Pronajímatel je povinen na přijatou reklamaci odpovědět písemně do třiceti dnů od jejího přijetí. V případě, kdy je k posouzení reklamace potřebný technické posudek, či jiné odborné vyjádření, běží tato třicetidenní lhůta ode dne, kdy byl tento technický posudek, či vyjádření dodán půjčovně. Výše náhrady na základě reklamace může dosáhnout maximální hodnotu reklamované části služeb. Zákazník je povinen své případné požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u pronajímatele tak, aby mohly být případné nedostatky odstraněny ihned na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.   Předmětem reklamací nemohou být následující skutečnosti: změna režimu (otočení) či úplné zrušení jednosměrné plavby, změna výchozího (cílového) přístavu, škody na majetku nájemce, změny provozních dob plavebních komor, omezení plavby vzniklé nepřízní počasí či operativními vyhláškami Státní plavební správy apod. Předmětem reklamace rovněž nemůže být délka trvání předávky plavidla. Předmětem reklamací nemohou býti případné drobné odchylky lodě od katalogového vyobrazení či závady na eventuální nadstandardní výbavě plavidla, která je umístěna na lodi navíc, není uvedená v popisech lodě ani není jiným způsobem předem inzerovaná.   Pokud případná závada na lodním motoru plavidla není způsobena nájemcem a daný stav neschopnosti plavby plavidla překročí lhůtu 24 hodin, má pronajímatel povinnost uhradit nájemci zpětně částku odpovídající době, kdy plavidlo nebylo schopné plavby v čase, kdy plavební podmínky plavbu dovolovaly (tzn. nebyla tma, nebyla zastavena plavba apod.).    Zákazník má právo zejména na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb včetně veškerých informací těchto služeb se týkajících. Zákazník (nájemce) je povinen používat plavidlo řádným způsobem, podle svých možností je povinen zabránit jakékoliv škodě na plavidle (plavidlech), jakož i na ostatních zařízeních vodní cesty apod. Nájemce je rovněž povinen dbát o svoji bezpečnost a o ochranu majetku na plavidle. Nájemce po dobu trvání pronájmu přebírá přiměřeným způsobem povinnosti provozovatele plavidla (zejména povinnosti ve vztahu k ukládání odpadu vznikajícího během provozu na plavidle, ve vztahu k povinnosti dohledu nad stojícím plavidlem tam, kde je to nezbytné; dále ve vztahu k povinnostem vztahujícím se k činnostem před dosažením limitního vodního stavu, při kterém je zakázána plavba apod.).   Pokud dojde k dosažení limitních vodních stavů, bude nájemce telefonicky upozorněn, aby se s plavidlem zdržoval pouze v určeném úseku vodní cesty, popřípadě bez zbytečných odkladů plavidlo zakotvil v nejbližším chráněném přístavu. Nájemce je povinen mít neustále zapnutý mobilní telefon.

 Vll. Omezení plavby –  Nájemce se zavazuje dodržovat následující omezení plavby: přísně zakázána je plavba po Labi v úseku PK Ústí nad Labem Střekov – Hřensko, státní hranice. Dále platí přísný zákaz proplavení PK Praha Mánes na vodní cestě Vltava do slepého prostoru kolem Střeleckého ostrova ve vzdutí Staroměstského jezu. Vyjma případů nouze platí absolutní zákaz přistávání všech lodí Půjčovny plavidel s.r.o. na vodní cestě Vltava, pravý břeh, ř.km 55,6 (Vyšehradská skála) – ř.km 53,8 (slepé rameno Mánes), tzn. v prostorách s vysokou koncentrací osob obecně označovaných jako Náplavka Rašínova nábřeží. V plavebním úseku PK Praha Štvanice – PK Praha Smíchov je plavba bez průkazu Vůdce malého plavidla povolena pouze v ranní a dopolední době od 7 do 11 hodin. Nájemce bere na vědomí, že případné porušení výše uvedeného omezení plavby má za následek propadnutí kauce v plné výši a může mít za následek další sankce ze strany orgánů plavebního dozoru, tzn. Policie ČR a Státní plavební správy a že může vést k okamžitému ukončení pronájmu na cestě. Přísně zakázána je rovněž plavba v noci (za tmy).  Nájemce (resp. vůdce plavidla, tj. ten, kdo v době vzniku případné události plavidlo řídil) nese trestně-právní odpovědnost za jím způsobené nehody z titulu porušení platných plavebních předpisů. Nájemce se zavazuje respektovat, že při řízení plavidla platí z hlediska požití alkoholu stejná pravidla jako při řízení automobilu, tzn. nulová tolerance. Namátkové kontroly jsou poměrně časté, provádí je nejenom Policie ČR, ale též hlídková plavidla Státní plavební správy. Vedení rekreačního plavidla pod vlivem alkoholu do 1 promile se považuje za přestupek, od 1 promile zjištěné hodnoty obsahu alkoholu v krvi hrozí vůdci plavidla zahájení trestního stíhání pro trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky. Při zjištění vedení plavidla pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek bude nájemci pronájem ukončen kdekoliv na cestě a budou mu naúčtovány náklady související s přepravou plavidel zpět do domovského přístavu. Konkrétní nájemní smlouva může některé body Podmínek doplňovat nebo i pozměňovat.

Vlll. Asistenční služba –  ceně pronájmu je zahrnuta asistence v případě závady, kterou se pronajímatel zavazuje odstranit s nejmenším prodlením. Asistenční služba je v provozu denně v době od 9 do 19 hodin, s aktuálním telefonním číslem této služby je nájemce seznámen před vyplutím. Vlastní doba příjezdu servisního technika závisí na vzdálenosti od domovského přístavu, aktuálním provozu apod. V případě nepříznivých okolností může trvat i několik hodin. Pokud znemožnění plavby z důvodu závady na hlavní pohonné jednotce není způsobeno ze strany nájemce a není jeho vinou, že k závadě došlo a daný stav neschopnosti plavby překročí lhůtu dvaceti čtyř hodin, má pronajímatel povinnost uhradit nájemci zpětně částku odpovídající době, kdy plavidlo nebylo plavby schopné v čase, kdy plavební podmínky dovolovaly plavbu (tzn. nebyla tma, nebyla zastavena plavba apod.). Období neschopnosti se počítá od okamžiku, kdy nájemce vyrozumí pronajímatele o existenci závady. Pronajímatel nebude zdržovat řešení závady nad dobu nezbytnou k odstranění závady a vyvolanou stavem nouze. V případě povodní, nedostatku vody, omezení vybraného úseku (z důvodu záplav či sucha), poškození vodního toku či jiných událostí, díky kterým je plavba po vodním toku nemožná či obtížná, může pronajímatel, s ohledem na striktní omezení vztahující se k části trasy, rozhodnout o změně místa nalodění /vylodění pro danou plavbu. Tato možnost se vztahuje k případu, kdy se událost komplikující provoz vyskytuje na trase plavby a omezení překročí období delší než dvacet čtyři hodin, přičemž tato změna nemůže být důvodem k reklamaci ze strany zákazníka (nájemce) a rovněž tak nemůže být považována za důvod vedoucí k odstoupení od smlouvy. Případná závada na bočním šroubu plavidla není považována za závadu omezující plavbu a nemá vliv na vlastní použitelnost lodě. Pronajímatel je v odůvodněných případech (porucha, nehoda, živelné pohromy) oprávněn poskytnout náhradní plavidlo stejné nebo vyšší kategorie (parametrů), aniž by toto zakládalo právo na reklamaci.

lX. Práva a povinnosti  – Pokud zákazník (nájemce) závažným způsobem porušuje doplňkové ustanovení smlouvy o pronájmu nebo tento Provozní řád, je pronajímatel oprávněn zadržet složenou kauci v plné či částečné výši, nájemní smlouvu vypovědět a okamžitě odebrat plavidlo. Nájemce je povinen vrátit plavidlo včas, na stanoveném místě a v řádném stavu. Pronajímatel je oprávněn při zjištění závad požadovat od nájemce finanční náhradu za škody vzniklé poškozením nebo pozdním odevzdáním. Nájemce nesmí přenechat plavidlo třetí osobě. Nájemce rovněž nesmí provádět jakékoliv úpravy plavidla, nebo bez souhlasu pronajímatele realizovat opravy plavidla. Veškeré závady a škody na plavidle vzniklé je nájemce povinen bezodkladně ohlásit pronajímateli. Řídit plavidlo může pouze osoba starší 18 let. Během pronájmu je nutné dodržovat veškerá platná ustanovení předpisů týkajících se lodního provozu, zejména zákona č. 187/2014 Sb., o vnitrozemské plavbě, vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu a další navazující legislativy. Dovolené plavební úseky a oblasti pro jednotlivá plavidla jsou specifikovány v Provozním řádu. K řízení vybraných nabízených lodí není nutné vlastnit žádný průkaz, nicméně alespoň jeden člen posádky musí znát obecné zásady ovládání rekreačních plavidel, musí mít povědomí o pravidlech plavebního provozu a musí ovládat zásady proplavování plavebními komorami. Délku předávky nelze paušálně určit. Odplutí z domovského přístavu je možné až v okamžiku, kdy plavidlo nájemce bezpečně ovládá, zná potřebná ustanovení vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, zákon č. 187/2014 Sb., a je detailně obeznámen s plánovanou trasou a bezpečnostním zajištěním. Pokud není nájemce schopen bezpečného vedení plavidla, nebude mu umožněno vyplutí z přístavu, může loď užívat k bydlení.

 X. Reklamace – pronajímatel, jeho zaměstnanci ani zástupci neodpovídají za vnesené věci, předměty či dokumenty (včetně dokladů) na palubu plavidla, ani za škody na nich vzniklé, ani za případnou újmu vzniklou nájemci či ostatním osobám zdržujícím se na najatém plavidle. Stejně tak neodpovídají za škody či újmy způsobené nájemcem nebo ostatními osobami na jím najatém plavidle třetím osobám. Za dodržování právní předpisů pravidel plavby i ostatních předpisů během pronájmu plavidla odpovídá nájemce a tato odpovědnost se řídí příslušnými předpisy a nekončí uplynutím nájemního vztahu.  Plavidlo je pojištěno za škodu způsobenou provozem motorového plavidla třetím stranám. Výše kauce jsou zveřejněny na internetových stránkách: www.pujcovna-plavidel.cz

Xl. Motohodiny – Výše ceny za jednu motohodinu je v předávacím protokolu. Úhrada pohonných hmot u lodí je prováděna prostřednictvím tzv. motohodin, to je fixní sazba zahrnující náklady na chod celé pohonné jednotky vztažená na hodinu chodu lodního motoru. Zahrnuje náklady na pohonné hmoty, provozní kapaliny, náplně motoru a podílí se na údržbě celé pohonné soustavy plavidla.

 Xll.Jednosměrná plavba – při objednávce některých lodí je možné ve výjimečných případech objednat loď pro jednosměrnou plavbu, tzn. vrácení lodě v jiném než výchozím přístavu. Příplatek za jednosměrnou plavbu je uveden v ceníku. Změna režimu (otočení) či úplné zrušení jednosměrné plavby může být provedeno pronajímatelem do 2 dnů před začátkem pronájmu, přičemž tato změna nemůže být důvodem k reklamaci ze strany zákazníka (nájemce) a rovněž tak nemůže být považována za důvod vedoucí k odstoupení od smlouvy. Okamžikem zrušení jednosměrné plavby se příplatek za jednosměrnou plavbu vrací nájemci.

Xlll. Obecné podmínky – nájemce bude mít při sobě, v době přebírání plavidla i po celou dobu jeho provozu, platné doklady totožnosti, prostuduje si příručku uživatele, půjčovní řád, plavební mapy, seznámí se s pravidly plavebního provozu, ještě před prvním vyplutím s pronajatým plavidlem a že se jimi bude řídit se bude chovat v souladu s platnými zákony, nařízeními a dalšími právními předpisy ČR, zejména těch týkajících se plavby na říčních tocích a lovu ryb půjčovna, její zaměstnanci ani její zástupci neodpovídají za vnesené věci, předměty či dokumenty (včetně dokladů) na palubu plavidla.s plavidlem, jeho inventářem, vybavením a doklady bude zacházet svědomitě a pečlivě a vše v pořádku vrátí nebude plavidlo řídit pod vlivem alkoholu, omamných látek (drog) či léků, při jejichž užívání dochází ke snížení pozornosti či schopnosti rychlé reakce, a také neumožní plavidlo řídit žádné osobě, která je či u níž existuje i jen podezření, že by mohla být pod vlivem alkoholu, omamných látek (drog) či výše zmíněných léků, nebo která dosud nedosáhla věku 18 let. Bude-li plavidlo řízeno jinou osobou, odpovídá za tuto osobu výhradně osoba, která je uvedena ve smlouvě jako nájemce plavidla nebude plout v zónách se zákazem plavby při převzetí plavidla bude informovat půjčovnu o směru plavby bude dodržovat naplánovanou trasu tak, aby se v případě změny počasí či plavebních podmínek včas vrátil do předem určeného místa, bude se plavit jen při dobrých a pro plavbu vhodných povětrnostních podmínkách, dobré viditelnosti a bude se vyhýbat zjevně nebezpečným oblastem. Plavbu včas přeruší, pokud by s ohledem na místní podmínky další plavba nebyla již bezpečnou. Odpovídá za bezpečnost plavby s pronajatým plavidlem po celou dobu trvání nájmu, tj. i v podmínkách zhoršující se povětrnostní situace. Neopustí místo kotvení v případě zhoršující se povětrnostní situace, pro kterou by plavba nebyla již bezpečná. Neopustí místo kotvení, pokud Státní plavební správa zakázala plavbu resp. vydala zákaz vyplutí nebo plavidlo nebo některá z důležitých součástí vybavení, jako např. motor, lodní lana, kotevní zařízení, navigační světla, bezpečnostní vybavení apod. nejsou v pořádku nebo v případě nedostačujících zásob paliva. Plavidlo nebude používat pro žádnou výdělečnou činnosti (přeprava zboží a osob za úhradu aj.), ani pro žádné jiné komerční účely (profesionální rybolov, filmové natáčení apod.) Plavidlo dále nepronajme, nesvěří a nenechá k užívání třetí osobě. Pokud přesto dojde k situaci, že plavidlo bude užívat jiná osoba, odpovídá nadále nájemce společně a nerozdílně s osobou, v  jejíž moci se bude plavidlo nacházet. Na plavidlo nenalodí větší počet osob, než pro jaký je plavidlo určeno. Nebude táhnout jiné plavidlo. Učiní veškerá preventivní opatření, aby se vyhnul situacím, v nichž by bylo třeba pronajaté plavidlo táhnout. Pokud by však taková situace nastala, je povinen dohodnout cenu za odtažení s vůdcem druhého plavidla dříve než bude pronajaté plavidlo převezeno a také i vyžádat souhlas pronajímatele. Nahradí pronajímateli všechny škody i náklady způsobené jeho činností či v souladu s ní.Odpovědnost nájemce za porušení pravidel plavby, příp. i ostatních předpisů během pronájmu plavidla se řídí příslušnými předpisy a nekončí uplynutím doby pronájmu. V případě havárie, nehody nebo poškození plavidla zaznamená nájemce sled událostí a ihned informuje pronajímatele a místně příslušnou pobočku Státní plavební správy a správce toku. Odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škody a náklady způsobené zabavením plavidla státními či jinými orgány nebo jeho propadnutí ve prospěch státu nebo jiné veřejnoprávní korporace během doby pronájmu v důsledku jednání nájemce. Půjčovna nenese odpovědnost za škody způsobené užíváním plavidla nájemcem, ztrátou plavidla či jeho opožděném vrácení.

lX. Závěrečné ustanovení –  Nájemce bere na vědomí, že z důvodu potřeby rychlého detekování polohy plavidla v případě mimořádných událostí mohou být plavidla vybavena technickými prostředky k automatickému zjišťování aktuální polohy plavidla. Předáním podepsané nájemní smlouvy nebo předávacího protokolu zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby pronajímatel v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. zpracovávala chráněná osobní data zákazníka včetně rodných čísel. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je pronajímatel oprávněn zpracovávat za účelem nabízení svých služeb a akviziční činnost. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemně odvolat. Zákazník svým podpisem na cestovní, resp. nájemní smlouvě nebo na předávacím protokolu stvrzuje, že těmto Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2018

Potvrzení o seznámení s provozním řádem Půjčovny plavidel s. r. o., s bezpečnostními předpisy vztaženými k provozu a vedení malého plavidla a Podmínkami plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR.

Plavidlo:  ……………………………………………………………………………………….

Nájemce (vůdce) malého plavidla: ………………………………………………………………….

tel. +420…………………………

Číslo OP: ……………………………..                                                          Termín pronájmu: …………………………………

V souladu s požadavky Státní plavební správy stvrzuje nájemce (vůdce) malého plavidla svým podpisem na této listině, že byl při předávce plavidla proškolen a seznámen pracovníkem Půjčovny plavidel s. r. o.  s obsluhou plavidla a že mu byla loď předvedena také přímo na vodě při zkušební plavbě. Nájemce (vůdce) malého plavidla také potvrzuje, že byl seznámen s povinnostmi vůdce plavidla ve vztahu k bezpečnosti plavby a osobám na plavidle, s chováním vůdce plavidla za zvláštních okolností a v případě zhoršení povětrnostní situace, se značením vodní cesty, významem signálních znaků a povinnostmi z nich vyplývající, se zvukovými signály, se systémem potkávání, křížení směru plavby a předjíždění plavidel, s obraty a odplouvání od břehu, s problematikou rychlosti plavby ve vztahu k vytváření vlnobití, se vzájemným vztahem malého plavidla k ostatním plavidlům, ke koupajícím se osobám, rybářům, potápěčům … Dále nájemce (vůdce) malého plavidla potvrzuje, že byl seznámen s principem proplouvání plavebními komorami, s vyvazováním a chováním v plavebních komorách a s povinnostmi vztaženými k orgánům státního dozoru na vnitrozemské plavbě.

Nájemce rovněž stvrzuje, že byl proškolen z obsluhy plynových spotřebičů na plavidle včetně bezpečnostních pravidel vztahujících se k provozu veškerých instalovaných plynových zařízení.

V Mělníku: ………………                                                            Předávající pracovník: …………………………..

Podpis nájemce (vůdce) malého plavidla: ……………………………………….